mask

Proces kompostowania

ręce pokazujące kompostownikNa terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. o. o. są przyjmowane i zagospodarowywane odpady biodegradowalne. Proces przetwarzania tych odpadów odbywa się w kompostowni, która funkcjonuje od 2012r. W skład części biologicznej zakładu wchodzą:

 • Wiata przyjmowania odpadów do kompostowania
 • Bioreaktory – do prowadzenia fazy intensywnej procesu
 • Plac dojrzewania
 • Magazyn gotowego kompostu

Główny proces przetwarzania odpadów biodegradowalnych odbywa się w szczelnych, żelbetowych bioreaktorach. W kontrolowanych warunkach temperatury, stężenia tlenu i wilgotności prowadzony jest proces:

 • kompostowania odpadów organicznych selektywnie zebranych od mieszkańców
 • stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych wydzielanych mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych.

Zastosowana technologia umożliwia automatyczne napowietrzanie oraz nawadnianie wsadu wraz z podglądem istotnych parametrów procesowych. Hermetyczności obiektu, w którym prowadzona jest intensywna faza przetwarzania odpadów biodegradowalnych, a także złoże biologiczne do oczyszczania powietrza poprocesowego, minimalizują uciążliwości odorowe, towarzyszące rozkładowi materii organicznej w procesach tlenowych.


STABILZACJA FRAKCJI BIODEGRADOWALNEJ WYDZIELONEJ MECHANICZNIE Z ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH

Frakcja biodegradowalna wydzielona ze zmieszanych odpadów komunalnych w procesie mechanicznym na sicie obrotowym o perforacji 80 mm poddawana zostaje procesowi stabilizacji tlenowej, który przebiega dwuetapowo:

Bioreaktory:

Pierwszy etap stabilizacji przebiega przez okres około 2-4 tygodni w żelbetowych bioreaktorach. Po ich wypełnieniu rozpoczyna się stabilizacja wsadu (w tym intensywna higienizacja). Proces ten prowadzony jest w warunkach kontrolowanej temperatury oraz automatycznego napowietrzania i nawadniania wsadu. W tym okresie następuje intensywny wzrost temperatury. Po zajściu intensywnej higienizacji pierwszy etap stabilizacji uważa się za zakończony.

bioreaktor

 

Plac dojrzewania:

W drugim etapie materiał przewożony jest ładowarką z bioreaktorów na uszczelniony plac technologiczny, gdzie formowany jest w pryzmy. Materiał w pryzmach podlega procesowi przez kolejnych kilka tygodni. Podczas tego etapu procesu mierzona jest temperatura
w pryzmie – za pomocą przenośnej sondy temperaturowej oraz wilgotność materiału
– organoleptycznie przez technologa zakładu. Materiał przerzucany jest za pomocą mobilnej przerzucarki, średnio raz w tygodniu, co zapewnia jego rozluźnienie i napowietrzenie. Nawadnianie materiału odbywa się w zależności od stopnia wilgotności materiału, zazwyczaj towarzyszy przerzuceniu.

W wyniku procesu otrzymywany jest zgodnie z katalogiem odpadów stabilizat - odpad o kodzie 19 05 99 (inne niewymienione odpady), który jest bezpieczny pod względem sanitarnym. Obowiązujące przepisy prawe w zakresie dalszego zagospodarowania tego odpadu umożliwiają jego składowanie na kwaterze lub po przesianiu na sicie o perforacji 20 mm skierowanie do odzysku na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jako okrywa rekultywacyjna.


KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH SELEKTYWNIE ZEBRANYCH U ŹRÓDŁA

Do kompostowania dostarczane są następujące odpady biodegradowalne selektywnie zebrane:

 • Odpady biodegradowalne pochodzące z selektywnej zbiórki u źródła z gospodarstw domowych (zawierające liście, trawy gałęzie oraz odpady z ogrodów i sadów, a także odpady kuchenne);
 • Odpady zielone dostarczane przez przedsiębiorstwa z pielęgnacji i konserwacji parków, zieleńców, trawników;
 • Odpady zielone dostarczane przez dostawców indywidualnych z pielęgnacji przydomowych ogrodów;
 • Odpady biodegradowalne z giełd owocowo-warzywnych i targowisk miejskich.

Z odpadów tych wytwarzany jest środek poprawiający właściwości gleby pn. NOWODWOREK.

Etapy procesu produkcji:

 

Punkt ważenia odpadów:

Dostarczany do zakładu materiał biodegradowalny przeznaczony do kompostowania kierowany jest do punktu ważenia, gdzie zostaje odpowiednio sklasyfikowany.

 

Wiata przyjęcia odpadów do kompostowania:

Każda partia materiału przeznaczona do kompostowania trafia do punktu przyjęcia odpadów do wydzielonego boksu pod wiatą.

W obiekcie wydzielono boksy na:

 • gałęzie,
 • inne odpady zielone (np. trawa, liście)
 • bioodpady (odpady kuchenne)
 • trociny, zrębki

wiata przyjęcia odpadów

 

Przygotowanie wsadu

Pod wiatą przyjęcia odpadów do kompostowania materiał podlega wstępnemu doczyszczeniu m. in.z opakowań – plastikowych worków oraz innych większych zanieczyszczeń. Bioodpady są dodatkowo rozdrabniane na specjalistycznym urządzeniu z funkcją jednoczesnego mieszania. Większe fragmenty odpadów takie jak m. in.: gałęzie, konary są rozdrabniane na mobilnej rębarce do gałęzi. Dodawane są do procesu w odpowiednich proporcjach i stanowią materiał strukturalny. Przygotowana mieszanka odpadów biodegradowalnych stanowi wsad do procesu i zawiera odpowiedni stosunek C:N, niezbędny do prawidłowego kompostowania.

przygotowanie wsadu

 

Bioreaktory:

Pierwszy etap kompostowania przebiega przez okres około 2-4 tygodni. Przygotowany wsad dowożony jest ładowarką do szczelnych, żelbetowych bioreaktorów. Po ich wypełnieniu rozpoczyna się kompostowanie (w tym intensywna higienizacja). Proces ten prowadzony jest w warunkach kontrolowanej temperatury oraz automatycznego napowietrzania i nawadniania wsadu. W tym okresie następuje wzrost temperatury do ponad 70 °C. Po zajściu intensywnej higienizacji pierwszy etap kompostowania uważa się za zakończony.

bioreaktory

 

Plac dojrzewania:

W drugim etapie materiał przewożony jest ładowarką z bioreaktorów na uszczelniony plac technologiczny, gdzie formowany jest w pryzmy. Materiał w pryzmach kompostowany jest przez okres około 8-10 tygodni. Podczas tego etapu procesu mierzona jest temperatura w pryzmie – za pomocą przenośnej sondy temperaturowej oraz wilgotność materiału – organoleptycznie przez technologa zakładu. Materiał przerzucany jest za pomocą mobilnej przerzucarki średnio raz w tygodniu, co zapewnia jego rozluźnienie i napowietrzenie. Nawadnianie materiału odbywa się w zależności od stopnia wilgotności materiału, zazwyczaj towarzyszy przerzuceniu. W późniejszych tygodniach procesu temperatura w pryzmie stopniowo spada.

plac dojrzewania

 

Przesiewanie

Po osiągnięciu zakładanego czasu procesu i temperatury około 40 °C materiał zostaje przesiany za pomocą mobilnego przesiewacza do kompostu na sicie o oczku do 20 mm.

przesiewanie

 

Magazynowanie:

Przesiany materiał stanowi właściwy produkt, gotowy do sprzedaży. Uformowany zostaje
w pryzmy i magazynowany jest luzem w specjalnie do tego przygotowanych boksach
z utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożem.

magazynowanie