mask

Historia ZZO

 

mała klepsydra stojąca na laptopie09.12.2008 r.

Zawarcie Porozumienia Komunalnego pomiędzy: Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Czersk, Gminą Brusy, Gminą Konarzyny, Gminą Człuchów, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Czarne, Gminą Debrzno, Gminą Przechlewo, w celu realizacji obowiązkowych zadań własnych gmin, zapewnienia zasad ochrony środowiska naturalnego oraz osiągnięcia celów polityki ekologicznej państwa.


17.12.2008 r.

Powstanie spółki ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.

 

23.12.2008 r.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki

 

06.07.2009 r.

Wniosek pn. „ Budowa zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice” przyjęty do konkursu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Piorytetowa 5, Działanie 5.1 uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny wykonalności.

 

20.04.2010 r.

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 

29.04.2010 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice,

 

18.06.2011 r.

Ogłoszenie drugiego przetargu na budowę Zakładu

 

04.08.2011 r.

Rozstrzygniecie przetargu na Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice

 

17.08.2011 r.

W ramach postępowania przetargowego nastąpiło podpisanie umowy na Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór w gminie Chojnice z firmą SKANSKA S.A.

 

02.09.2011 r.

Nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy

 

Grudzień 2012 r.

Zakończenie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór.

 

04.04.2013 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór otrzymał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego.

 

14.06.2013 r.

Uroczyste otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.

 

23.12.2015 r.

Zakończenie budowy sieci sanitarnych i elektrycznych związanych z budową linii do doczyszczania odpadów odbieranych selektywnie oraz budową instalacji biologicznego przetwarzania odpadów.

 

14.03.2015 r.

Zakończenie budowy linii do doczyszczania odpadów zbieranych selektywnie wraz z budową hali.

 

30.06.2016 r.

Zakończenie budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w systemie zamkniętych bioreaktorów żelbetowych wraz z usprawnieniem odbioru frakcji podsitowej z sortowni w ramach dostosowania kompostowni w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. do wymogów rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r., w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów.

 

06-12.09.2016 r.

Dostawa maszyn: przesiewacz i ładowarka.

 

21.12.2017 r.

Dostawa prasy kanałowej z perforatorem wraz z przenośnikiem załadowczym.

 

14.11.2019 r.

Dostawa separatora magnetycznego taśmowego wraz z konstrukcją wsporczą oraz jego sterowaniem.

 

31.03.2020 r.

Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.” Dofinansowanie w kwocie 53 272 280,27 zł zostało przyznane w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

09.06.2021 r.

Dostawa maszyn mobilnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.” – dostawa rozdrabniacza mobilnego.

 

18.08.2021 r.

Budowa przyłącza energetycznego oraz abonenckich stacji transformatorowych z powiązaniami kablowymi w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.

 

17.09.2021 r.

Dostawa maszyn mobilnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.” – dostawa ładowarki kołowej dużej.

 

16.12.2021 r.

Dostawa maszyn mobilnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.” – dostawa ładowarki kołowej średniej.

 

12.01.2022 r.

Zakończenie budowy parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.