mask

Cennik

przykładowe liczbyZapraszamy do zapoznania się z cennikiem obowiązujących opłat za przyjęcie odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.. w 2023 roku. Poniżej przedstawiamy stawki przyjęcia poszczególnych odpadów. Podana cena netto dotyczy przyjęcia 1 Mg odpadów.

Opłata odprowadzana na fundusz rekultywacyjny wynosi 1,00 zł za każdą tonę odpadu przyjętego do składowania.

 

 

 

CENNIK

ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW DO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

NOWY DWÓR SP. Z O.O. w 2023 roku

 

 

UWAGA: w cenie jest ujęta stawka bazowa wraz z opłatą marszałkowską, do ceny należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT w wysokości 8%

Kod

Nazwa

Sposób zagospodarowania

Cena netto za 1 Mg w zł

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

D

156

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

D

1263

02 02 99

Inne niewymienione odpady

D

712

02 03 02

Odpady konserwantów

D

584

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

D

188

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

D

149

03 01 01

Odpady kory i korka

R

191

03 01 05

Trociny , wióry, ścinki, drewno

R

108

03 03 01

Odpady kory i korka

R

108

04 01 01

Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

D

256

04 01 02

Odpady z wapnienia

D

256

04 01 07

Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

D

205

04 01 09

Odpady z polerowania i wykańczania

D

278

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

R

585

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

D

R

196

180

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

R/D

589

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

R/D

421

10 01 02

Popioły lotne z węgla

R/D

420

15 01 01 a)

Opakowania z papieru i tektury

R

370

15 01 02 a)

Opakowania z tworzyw sztucznych

R

370

15 01 03 a)

Opakowania z drewna

R

370

15 01 04 a)

Opakowania z metali

R

370

15 01 05 a)

Opakowania wielomateriałowe

R

370

15 01 06 a)

Zmieszane odpady opakowaniowe

R

370

15 01 07 a)

Opakowania ze szkła

R

320

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

R

427

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02)

R

891

16 01 03

Zużyte opony (osobowe i ciężarowe)

R

 

R

658

 

1037

Zużyte opony (pozostałe)

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

D

635

16 01 17

Metale żelazne

R

271

16 01 18

Metale nieżelazne

R

283

16 01 19

Tworzywa sztuczne

R/D

1081

16 01 20

Szkło

R/D

3487

16 02 11 *

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

R

4793

16 02 13 *

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 – 16 02 12

R

4793

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 0209 – 16 02 13

R

4793

16 02 15 *

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

R

4793

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

R

4793

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

D

242

16 06 01 *

Baterie i akumulatory ołowiowe

R

5938

16 06 02 *

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

R

5938

16 06 03 *

Baterie zawierające rtęć

R

5938

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

R

5938

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

R

5938

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

D

R

5937

5937

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

D

205

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

D

323

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

R

447

17 01 02

Gruz ceglany

R

447

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

R

445

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

R

683

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

R

446

17 02 01

Drewno

R

446

17 02 02

Szkło

R/D

446

17 02 03

Tworzywa sztuczne

R/D

1814

17 03 80

Odpadowa papa

R/D

942

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

R

 69

17 04 02

Aluminium

R

69

17 04 03

Ołów

R

69

17 04 04

Cynk

R

69

17 04 05

Żelazo i stal

R

69

17 04 06

Cyna

R

69

17 04 07

Mieszaniny metali

R

370

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

R

205

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

R

49

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

D

R

340

323

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

D

R

341

323

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

D

 944

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

D

445

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

R/D

942

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

D

1759

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

D

674

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

D

580

19 05 99

Inne niewymienione odpady

D

1053

19 08 01

Skratki

D

420

19 08 02

Zawartość piaskowników

D

420

19 08 12

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

D

1088

19 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

D

1137

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

D

188

19 09 02

Osady z klarowania wody

D

419

19 09 03

Osady z dekarbonizacji wody

D

188

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

D

179

R

168

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

D

1243

19 09 06

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

D

1243

19 09 99

Inne niewymienione odpady

D

928

19 12 01

Papier i tektura

R

288

19 12 02

Metale żelazne

R

288

19 12 03

Metale nieżelazne

R

288

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

R

288

19 12 05

Szkło

R

288

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

R

288

19 12 08

Tekstylia

R

288

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

D

64

R

48

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

R

1388

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

D

1270

R

1270

20 01 01 a)

Papier i tektura

R

370

20 01 02 a)

Szkło

R

320

20 01 08 a)

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

R

370

20 01 10 a)

Odzież

R

370

20 01 11 a)

Tekstylia

R

370

20 01 13 *

Rozpuszczalniki

R

948

20 01 14 *

Kwasy

R

948

20 01 15 *

Alkalia

R

948

20 01 17 *

Odczynniki fotograficzne

R

948

20 01 19 *

Środki ochrony roślin

R

948

20 01 21 *

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

R

6123

20 01 23 *

Urządzenia zawierające freony

R

1025

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

R

413

20 01 26 *

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

R

2697

20 01 27 *

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

R

4163

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

R

5383

20 01 29 *

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

R

948

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

R

491

20 01 31 *

Leki cytotoksyczne

R

9991

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

R

11196

20 01 33 *

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

R

5972

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

R

5973

20 01 35 *

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

R

1538

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

R

2320

20 01 37 *

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

R

948

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

R

370

20 01 39 a)

Tworzywa sztuczne

R

370

20 01 40 a)

Metale

R

370

20 01 41

Odpady zmiotek wentylacyjnych

R

491

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

R

948

20 01 99 a)

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

R

270

ex 20 01 99

Popioły z palenisk domowych R 270

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

R

283

20 02 02

Gleba i ziemia w tym kamienie

R

50

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

D

R

458

112

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

R

595

20 03 02

Odpady z targowisk

D

R

464

251

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

D

414

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

D

228

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

D

504

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe (dostarczone w całości)

R/D

700
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe (rozdrobnione/sprasowane; w tym dostarczone w pojeździe z zabudową kompaktującą)
R/D 963

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

R/D

270

Legenda:

D – odpady przewidziane do składowania

R – odpady przewidziane do zbierania i odzysku

* – odpad niebezpieczny

a) – stawką są objęte wyłącznie odpady pochodzące z „czystej” selekcji odpadów. W przypadku stwierdzenia, że są to odpady zmieszane obowiązywać będzie

stawka jak za odpad o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

 

Uwaga:

W przypadku potwierdzenia przez pracowników Spółki, że odpady są zanieczyszczone niezwłocznie zostanie powiadomiona gmina co do okoliczności dostawy.