mask

Lista przyjmowanych odpadów

lista z laptopem

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego mieszkańcy Gminy Chojnice i Miasta Chojnice mogą przekazywać posegregowane odpady komunalne takie jak:

1. papier i tektura;
2. metale;
3. tworzywa sztuczne;
4. opakowania wielomateriałowe;
5. szkło;
6. bioodpady;
7. przeterminowane leki;
8. chemikalia (pozostałości po farbach, tusze, tonery, detergenty);
9. zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe;
10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12. odpady budowlane i rozbiórkowe posegregowane (gruz, kafelki, styropian budowlany itd.);
13. zużyte opony;
14. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
15. tekstylia i odzież;
16. popiół.