mask

Deklaracja dostępności

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-12-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-27.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Treści opublikowane, udostępnione pliki w serwisie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych,
 • Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości:
  • Brak określenia celu linków
  • Dopracowanie nagłówków, etykiet (nazw) i metryk w serwisie
  • Uzupełnienie opisów dla stron i plików
  • Uzupełnienie mapy strony i wyszukiwarki (wiele sposobów na zlokalizowanie strony)
  • Poprawa kontrastu dla części elementów
  • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet, brak identyfikacji błędów
  • Udostępnione materiały video nie posiadają napisów/tłumacza lub transkrypcji dla osób niepełnosprawnych
  • Brak zaawansowanych mechanizmów dla osób niepełnosprawnych
 • Serwis może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.
 • Część dokumentów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy z 2019 roku
 • Część dokumentów może pochodzić ze źródeł zewnętrznych
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; przykładowa darmowa usługa online OCR https://www.onlineocr.net/pl/

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-29.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Informatyczna Gdańsk

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Piekarski, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523355062. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. znajduje się w gminie Chojnice w miejscowości Nowy Dwór pod numerem 35. Wjazd na teren zakładu znajduje się od strony drogi powiatowej Chojnice – Ogorzeliny. Po wjeździe na teren zakładu należy zgłosić swoje przybycie pracownikowi, który znajduje się w portierni/budynku wagowym. Budynek wagowy znajduje się po lewej stronie od bramy wjazdowej. Przed wejściem do budynku wagowego znajduje się krawężnik o wysokości 12 cm, następnie chodnik z polbruku i 7 cm próg w drzwiach. Drzwi o skrzydle 90 cm otwierają się na zewnątrz. Pracownicy Spółki zostali zobligowani, aby na sygnał interesanta z niepełnosprawnością ruchową, podejść do niego. Osoby z niepełnosprawnością ruchową prosimy o zasygnalizowanie potrzeby pomocy poprzez użycie sygnału dźwiękowego (klaksonu).

Na terenie zakładu znajduje się utwardzony parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku administracyjnego znajduje się przy głównym placu i jest oznaczone stosowną tablicą. Przed wejściem do budynku nie ma żadnych przeszkód architektonicznych. Do budynku prowadzą szklane drzwi otwierane na zewnątrz z progiem ok 2 cm. Przed drzwiami znajduje się domofon na wysokości 140 cm. Sekretariat znajduje się na 2 piętrze budynku. Budynek nie posiada windy. Obsługa interesantów z niepełnosprawnością ruchową odbywa się w biurze kadr, które znajduje się naprzeciwko drzwi wejściowych.

Dozwolone jest wchodzenie osoby niepełnosprawnej z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Dostępność do tłumacza języka migowego

Osoby głuchonieme chcące załatwić sprawy/wnioski w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Chojnicach, proszone są o zgłoszenie tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić:

 • w formie pisemnej poprzez złożenie lub przesłanie pisma do sekretariatu (adres Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice)
 • w formie mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownik Spółki skontaktuje się z osobą głuchoniemą (w sposób, który został przez nią wskazany) celem ustalenia terminu i miejsca wizyty.